शिव रुद्राष्टकम चा मराठी अनुवाद Shiv Rudrashtakm Meaning in Marathi

शिव उपासना रुद्राष्टकम् चा मराठी अनुवाद Shiv prayer rudrashtakm shlok meaning in Marathi.

श्री रुद्राष्टकम् हे महान कवी तुलसीदासजी यांनी लिहिले आहे. रुद्राष्टक ही भगवान शिवाची पूजा आहे, ज्यामध्ये त्यांचे रूप, सौंदर्य, सामर्थ्य स्पष्टपणे चित्रित केले आहे. रुद्राष्टक कविता संस्कृत भाषेत लिहिलेल्या आहेत.

रुद्राष्टकमचा मराठी अनुवाद तुमच्यासाठी खालील ओळींमध्ये लिहिला आहे…

Table of Contents

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक १ – Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 1

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ॥1॥

Shiv Prayer Rudrashtakm Shlok 1 Meaning In Marathi

हे भगवान शिवा, जो निर्वाण स्वरूप आहे, जो महान ओम दाता आहे, जो संपूर्ण विश्व व्यापतो, जो स्वतःला धारण करतो, ज्याच्यापुढे सद्गुण-अवगुणांचे महत्त्व नाही, ज्याला पर्याय नाही. , जो निःपक्षपाती आहे मी त्यांची पूजा करतो ज्यांचा आकार आकाशासारखा आहे, ज्यांना मोजता येत नाही.

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक २ – Shiv Prayer Rudrashtakm Shlok 2

निराकारमोङ्करमूलं तुरीयं
गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् ।
करालं महाकालकालं कृपालं
गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् ॥२॥

Shiv Prayer Rudrashtakm Shlok 2 Meaning in Marathi

ज्याला कोणतेच रूप नाही, जो ओंमाचा उगम आहे, ज्याला राज्य नाही, जो गिरीचा निवासी आहे, जो सर्व ज्ञानाच्या पलीकडे आहे, जो कैलासाचा स्वामी आहे, जो रूपाने भयभीत आहे, जो काळाचा स्वामी आहे. जो उदार आणि दयाळू आहे, जो सद्गुणांचा खजिना आहे, जो सर्व जगाच्या पलीकडे आहे त्याच्यासमोर माझे मस्तक नतमस्तक आहे.

शिव उपासना रुद्राष्टकम् श्लोक मराठी अनुवाद, Shiv prayer rudrashtakm shlok meaning in Marathi

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक ३ – Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 3

तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभिरं
मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् ।
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा ॥३॥

Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 3 Meaning In Marathi

जो बर्फासारखा कोमल आहे, कोणाचा चेहरा सुंदर आहे, कोण गोरा वर्णाचा आहे, कोण गहन चिंतनात आहे, जो सर्व प्राण्यांच्या मनात आहे, ज्याचे तेज अमर्याद आहे, ज्याचे शरीर सुंदर आहे, ज्याचे मस्तक तीक्ष्ण आहे, कोणाचे केस आहेत. केसांत आहे ती वाहणारी गंगा आहे, जिच्या मस्तकावर चंद्र आहे आणि जिच्या गळ्यात साप आहे.

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक ४ – Shiv Prayer Rudrashtakm Shlok 4

चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् ।
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं
प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि ॥४॥

Shiv Prayer Rudrashtakm Shlok 4 Meaning In Marathi

ज्याच्या कानात झुमके आहेत, ज्याच्या कानात सुंदर भुवया आणि मोठे डोळे आहेत, ज्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाचा भाव आहे, कोणाच्या गळ्यात विष आहे, कोण दयाळू आहे, कोणाची वस्त्रे सिंहाची कातडी आहेत, ज्याच्या डोक्याभोवती हार आहे. मान, असा प्रिय शंकर आहे, तो सर्व जगाचा स्वामी आहे, मी त्याची पूजा करतो.

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक ५ – Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 5

प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं ।
त्र्यःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं
भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् ॥५॥

Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 5 Meaning In Marathi

कोण उग्र, कोण शूर, कोण परम, कोण अखंड, कोण अजन्मा, जो हजार सूर्यासारखा तेजस्वी, ज्याला त्रिशूल आहे, ज्याला मुळे नाहीत. कोणत्याही मुळाचा नाश करण्याची शक्ती, अशा माता भगवतीच्या त्रिशूलाला मी नमन करतो, जिच्यावर प्रेमाचा विजय होत राहतो.

अधिक माहितीसाठी कृपया व्हिडिओ पहा

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक ६ – Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 6

कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी
सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ।
चिदानन्दसंदोह मोहापहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥६॥

Shiv Prayer Rudrashtakm Shlok 6 Meaning In Marathi

जो काळाचे बंधन नाही, जो परोपकारी आहे, जो संहारक देखील आहे, जो सदाचरणी आशीर्वाद देणारा व आधार देणारा आहे, जो अधर्माचा नाश करतो, जो मनाचा आनंद देणारा आहे, जो माझ्यावर प्रसन्न आहे तोच जो वासना आहे तो माझा नमस्कार असो. अविनाशी कामदेवाला.

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक ७ – Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 7

न यावद् उमानाथपादारविन्दं
भजन्तीह लोके परे वा नराणाम् ।
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥७॥

Shiv Prayer Rudrashtakm Shlok 7 Meaning In Marathi

जो एकच नसतो, अशा उमा पतीच्या चरणी कमळ पूजतात, अशा देवाला सर्व जगाचे स्त्री-पुरुष पूजतात, जो सुखाचा, जो शांती देणारा, जो सर्व दुःखांचा नाश करणारा, जो सर्वांमध्ये वास करतो. जिवंत प्राणी.

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक 8 – Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 8

न जानामि योगं जपं नैव पूजां
नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् ।
जराजन्मदुःखौघ तातप्यमानं
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥८॥

Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 8 Meaning In Marathi

मला काहीही कळत नाही, योग किंवा ध्यान नाही, मी देवासमोर माझे डोके टेकवतो, सर्व सांसारिक दुःख, दुःख आणि वेदनांपासून माझे रक्षण करतो. वृद्धापकाळाच्या संकटांपासून माझे रक्षण कर. अशा शिवशंभूंना मी सदैव नमन करतो.

शिव प्रार्थना रुद्राष्टक श्लोक ९ – Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 9

रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥९॥

Shiv Prayer Rudrashtak Shlok 9 Meaning In Marathi

जो हा रुद्राष्टक खऱ्या भावनेने वाचतो, तो शंभूनाथ त्याचे ऐकतो आणि त्याला आशीर्वाद देतो.

इति श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम् ।
महान कवी तुलसीदासजींचे रुद्राष्टक संपले.

मला जेवढे शक्य होते तेवढे मी हे अवघड भाषांतर केले आहे, माझ्याकडून काही चूक झाली असेल तर माफ करा आणि मार्गदर्शन करा.

Section 44 CRPC in Marathi
National Symbols of India Meaning in Marathi
IPC Section 391 in Marathi
Van Mahotsav

जर तुम्हाला ही मराठी पोस्ट शिव रुद्राष्टकम् श्लोक मराठी अनुवाद, Shiv prayer rudrashtakm shlok meaning in Marathi आवडली असेल किंवा कोणतीही महत्वाची माहिती मिळाली असेल तर ती तुमच्या मित्रांसोबत Whatsapp, Facebook, Twitter इत्यादी सोशल मीडिया साइट्सवर नक्की शेअर करा. अशा अधिक माहितीपूर्ण माहितीसाठी Marathi M TV ला पुन्हा भेट द्या.

शेयर करो:

Leave a Comment